הסכם הצטרפות למסלול "הנחה בתעריף החשמל"

אסקו ישראל  – 
שירותי חשמל ואנרגיה בע”מ 
ח.פ. 51-380839-4
מרחוב פנחס רוזן 72, תל אביב 
ו/או חברת בת בבעלותה 
(להלן: “אסקו”)

אשר נחתם בתאריך: 10/03/2023 06:45

הואיל: 

ואסקו עוסקת באספקת חשמל על פי רישיון.

והואיל:

ואסקו פועלת במטרה להוזיל את תעריפי החשמל ללקוחותיה.

והואיל:

והמזמין מעוניין בהפחתת עלויות החשמל המשולמות על ידו במקומות האספקה המפורטים בנספח א’ להסכם זה.

לפיכך, אסקו מציעה בזאת למזמין מתווה להצטרפות לקבוצת לקוחותיה אשר נהנים מאספקת חשמל בתעריפים מוזלים בכפוף ובתנאים המפורטים להלן:

 1. מהות ההסכם: 

  • קבלת הנחה בתעריף החשמל במקומות האספקה כמפורט בנספח א. מובהר, כי המזמין לא ישלם לאסקו על צריכת החשמל, תשלום גבוה יותר מהתשלום שהיה משלם לחברת חשמל לישראל (להלן: חח”י).
  • חח”י תספק חשמל למזמין באותה אחריות ואמינות ותהא אחראית בלעדית לכל תקלה.
 1. סדר פעולות במקומות האספקה כמפורט בנספח א’:

  • המזמין יסב את חשבון החשמל שלו על שם אסקו.

  • אסקו תשלם את חשבון החשמל של המזמין.

  • אסקו תמציא למזמין במייל חשבון חשמל חד חודשי (להלן: “חשבון החשמל למזמין”). 

 1. חשבון החשמל החודשי וחישוב ההנחה למזמין במקומות האספקה כמפורט בנספח א’:

  • “חשבון החשמל למזמין”= המזמין יחויב על פי תעריף התעו”ז והתשלומים הקבועים כפי שהיה משולם על ידו לחח”י (המפורסמים ע”י הרשות לשירותים ציבוריים- חשמל) ובניכוי ההנחה בתעריף ייצור החשמל כמפורט להלן.

  • הנחת אסקו בתעריף החשמל החודשי:

 • תשלום החשבון החודשי של המזמין לאסקו יתבצע מדי חודש עד ה-10 לחודש, באמצעות הוראת קבע חודשית כמפורט בנספח ג’ .
  • תקופת ההתקשרות בהסכם זה, תהיה למשך 10 שנים עם נקודת יציאה לצדדים לאחר 5 שנים זאת החל ממועד תשלום חשבון החשמל הראשון של המזמין לאסקו. לאחר שנתיים ממועד קבלת ההנחה ע”י אסקו יהיה רשאי המזמין להציג לאסקו הצעה מתחרה מחייבת שוות ערך אזי לאסקו תעמוד זכות סירוב להשוות את ההצעה ולהאריך הסכם זה ב24 חודשים  נוספים.    
  • היה ולא קיימים מונים דיגיטליים במקומות האספקה אזי, אסקו ו/או מי מטעמה  תפנה בשם המזמין לחח”י להתקנתם על ידי חח”י. 
  • לטובת מתן השירותים המזמין יחתום על ייפוי כח כמפורט בנספח ב‘ ויעניק לאסקו, גישה למערכת טרקלין של חח”י ו/או לכל מערכת מניה אחרת של יצרן החשמל.
  • מובהר ומוסכם, כי תנאי מתלה לקיום הסכם זה הוא שאסקו קיבלה הנחה בתעריף החשמל. 
  • אסקו רשאית להציע למזמין, מעת לעת, שירותים לביצוע פרויקטים והשקעות בתחום ההתייעלות האנרגטית, במסגרתם אסקו תבצע את ההשקעה הנדרשת ותתחלק עם המזמין בהוצאות האנרגיה והתחזוקה. 
  • במידה וצפוי שינוי בצריכת החשמל של המזמין, עליו ליידע את אסקו בכתב, זמן סביר מראש.